Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Bài Giới thiệu phật giáo sóc trăng

Trong tinh thaàn ñoaøn keát  hoøa hôïp Töù chuùng ñoàng tu cuûa ngöôøi con Phaät vaø xu theá ñoåi môùi phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Trong 19 naêm qua Phaät giaùo Tænh Soùc Traêng; cuï theå laø BTS Tænh Hoäi PG treân cô sôû chöông trình hoaït ñoäng Phaät söï cuûa GHPGVN, cuûa BTS Tænh Hoäi, töøng thôøi gian bieán thaønh  nghò quyeát cuï theå xaùc hôïp vôùi hoaøn caûnh thöïc tieãn cuûa Tænh nhaø. Maïnh daïn trieån khai coâng taùc Phaät söï theo söï höôùng daãn cuûa Hoäi Ñoàng Trò Söï GHPGVN. Söï cho pheùp cuûa chaùnh quyeàn maët traän caùc caáp vaø phaùp luaät hieän haønh. Qua ñoù Phaät giaùo Tænh Soùc Traêng ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng Phaät söï raát khaû quan nhö: Veà ñeàn ôn ñaùp nghóa, töø thieän xaõ hoäi, Taêng söï, hoaèng phaùp, giaùo duïc, höôùng daãn Phaät töû vaø xaây döïng baûo veä toå quoác. Nhöõng thaønh töïu Phaät söï trong 19 naêm qua ñaõ tích cöïc goùp phaàn cuøng vôùi nhaân daân trong Tænh tieáp tuïc hoaøn thaønh söï nghieäp ñoåi môùi theo ñaø tieán trieån coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa Tænh nhaø, vì muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi daân chuû, coâng baèng, vaên minh theo söï phaùt trieån ñi leân cuøng ñaùt nöôùc.

Baèng tinh thaàn ñoaøn keát hoøa hôïp phuïng ñaïo, yeâu nöôùc, phuïc vuï daân toäc. BTS Tænh Hoäi hoaït ñoäng Phaät söï ngaøy caøng vöõng maïnh, luoân hoaøn thieän veà laõnh ñaïo toå chöùc, veà ñieàu haønh caùc coâng taùc Phaät söï töø trung öông xuoáng cô sôû, vaø cuõng luoân xem troïng vieäc ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi. Treân cô sôû naøy BTS Tænh Hoäi töøng nhieäm kyø, töøng naêm quyù ñeàu ñaït ñöôïc nhöõng Phaät söï nhö chöông trình ñaõ ñeà ra.